AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Belediyeler ve Atık Yönetim Planı

Belediyeler ve Atık Yönetim Planı

Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. 

Belediyeler tarafından hazırlanan Atık Yönetim Planları, ambalaj atık toplama sistemlerinde yol gösterici klavuz olarak kullanılmaktadır. Atık yönetim planlarında söz konusu bölgenin nüfusu, sosyo-ekonomik yapısı ve atık miktarları ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. Belediye, Toplama Ayırma Tesisi ve Yetkilendirilmiş Kuruluş arasında imzalanan bu yönetim planı kapsamında, mevcut duruma göre yönetmelikte belirtilen sistem dahilinde uygulama planı yapılmaktadır. Uygulama planında ambalaj atık toplanacak bölgenin ayrıntılı bilgileri, toplama aşamaları, toplamanın ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir.

Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarının Hazırlanmasına, Uygulanmasına ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar